Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường trái phiếu

Thị trường trái phiếu (Bond Market) thường được gọi là thị trường nợ, thị trường thu nhập cố định hoặc thị trường tín dụng - là tên gọi chung cho tất cả các giao dịch và phát hành chứng khoán nợ.

Các chính phủ thường phát hành trái phiếu huy động vốn để trả nợ hoặc tài trợ cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng.

Các công ty giao dịch công khai phát hành trái phiếu khi họ cần tài trợ cho các dự án mở rộng kinh doanh hoặc duy trì hoạt động liên tục.

Trái phiếu có xu hướng ít biến động và bảo thủ hơn so với đầu tư vào cổ phiếu, nhưng chúng cũng có lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn.Xem thêm: 

Học đầu tư trái phiếu

Nên đầu tư trái phiếu nào?