Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Điểm cơ bản

Điểm cơ bản (Basis points hay BPS) là đơn vị đo lường trong tài chính, thể hiện phần trăm thay đổi trong lãi suất của chỉ số hoặc những mức lãi suất cơ bản khác. Một điểm cơ bản là bằng 0.01% hoặc 10 điểm cơ bản là bằng 0.1%.

Ví dụ: như là khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản từ mức hiện tại 3% thì mức mới sẽ thành 3.25%. Hay tỷ suất lợi tức của trái phiếu tăng vọt 50 điểm cơ bản từ 7.25% lên 7.75%.