Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhà hoạch định tài chính


Nhà hoạch định/ tư vấn tài chính (Financial planner/ advisor) là một người cố vấn tư vấn và hỗ trợ khách hàng quản lý các vấn đề tài chính và hướng tới các mục tiêu tài chính dài hạn của họ.


Một nhà hoạch định tài chính cần có kiến thức toàn diện về tài chính cá nhân, thuế, ngân sáchđầu tư. Họ có thể chuyên về một mảng như lập kế hoạch thuế, phân bổ tài sản, quản lý rủi ro, lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc lập kế hoạch bất động sản. Họ thường thu hút và tập trung vào một tập khách hàng cụ thể như những người trẻ hoặc người về hưu.