Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp (Gross profit) là lợi nhuận mà một công ty tạo ra sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của mình hoặc các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của mình. Lợi nhuận gộp sẽ xuất hiện trên báo cáo lãi lỗ của công ty và có thể được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS). Những số liệu này có thể được tìm thấy trên báo cáo lãi lỗ của một công ty. Lợi nhuận gộp cũng có thể được gọi là lợi nhuận bán hàng.

Lợi nhuận gộp thể hiện khả năng của công ty tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ, mà không tính đến các chi phí liên quan đến hoạt động như quản lý hoặc tiếp thị. Nó là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự hiệu quả trong việc quản lý giá vốn và lợi nhuận của công ty từ các sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi. Lợi nhuận gộp cũng có thể được sử dụng để tính tỷ lệ lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh thu, cho biết bao nhiêu phần trăm doanh thu biến thành lợi nhuận gộp.