Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thôn tính thù địch

Thuật ngữ Thôn tính (Hostile takeover) hay Tiếp quản thù địch đề cập đến thương vụ trong đó một công ty mua lại và sáp nhập với một công ty khác (công ty mục tiêu) bằng việc mua lại trực tiếp cổ phần của công ty đó hoặc đấu tranh để có được quyền quản lý.

Thương vụ này có thể được thực hiện thông qua hình thức:

Chào mua công khai

- Cuộc chiến ủy quyền nhờ sự giúp đỡ của các cổ đông của công ty mục tiêu – họ sẽ tập trung quyền hạn của mình lại để giúp bên công ty mua lại thay thế nhà quản trị hiện hữu

- Cố gắng mua cổ phiếu của công ty trên sàn với số lượng đủ để có thể chi phối, hoặc nắm quyền

Thông thường, sự tiếp quản thù địch là việc mà ban quản lý hay chủ sở hữu công ty không muốn xảy ra, do họ có thể mất quyền kiểm soát đối với công ty của mình.

Tuy nhiên, việc tiếp quản thù địch cho thấy công ty mua lại tin rằng công ty mục tiêu đang bị định giá thấp và các cổ đông hiện hữu của họ cho rằng cần phải có những thay đổi mới để cải thiện hiệu quả hoạt động, chiến lược của công ty.