Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá trị thực

Giá trị thực (Real value) của một mặt hàng là giá trị danh nghĩa của nó được điều chỉnh theo lạm phát.

Giá trị thực = Giá trị danh nghĩa – Lạm phát

Giá trị thực quan trọng hơn giá trị danh nghĩa đối với các thước đo kinh tế, chẳng hạn như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập cá nhân.

Bởi vì nó giúp xác định mức độ tăng trưởng thực của GDP, thu nhập hay giá trị của một tài sản nào đó, mà không tính tới mức tăng trưởng bổ sung được thúc đẩy bởi lạm phát.

Ví dụ: nếu thu nhập cá nhân là 200 triệu đồng trong năm thứ nhất và 220 triệu đồng trong năm thứ hai, và tỷ lệ lạm phát là 3%, thì tốc độ Tăng trưởng anh nghĩa của thu nhập là 10% [(220 - 200) ÷ 200], trong khi Tăng trưởng thực chỉ bằng 7% (10% - 3%).