Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hiệu ứng cơ sở

Base Effect – Hiệu ứng cơ sở là một thuật ngữ kinh tế chỉ sự thay đổi về giá trị của một chỉ số so với cùng kỳ năm trước.

Base Effect có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về tốc độ tăng trưởng hoặc suy giảm của một chỉ số, bởi vì nó phụ thuộc vào giá trị cơ sở của năm trước.

Ví dụ, nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam tăng 4% trong tháng 7 năm 2023 so với tháng 7 năm 2022, nhưng CPI của tháng 7 năm 2022 đã giảm 10% so với tháng 7 năm 2021, thì Base Effect sẽ làm cho tốc độ lạm phát trong tháng 7 năm 2023 trông cao hơn thực tế.

Ngược lại, nếu CPI của tháng 7 năm 2022 đã tăng 10% so với tháng 7 năm 2021, thì Base Effect sẽ làm cho tốc độ lạm phát trong tháng 7 năm 2023 trông thấp hơn thực tế.

Do đó, khi phân tích các chỉ số kinh tế, cần phải xem xét Base Effect để có cái nhìn chính xác hơn về xu hướng và biến động của chúng.