Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư dài hạn

Đầu tư dài hạn là một một khoản mục trong phần tài sản của bảng cân đối kế toán. Mục đầu tư dài hạn đại diện cho các khoản đầu tư của công ty, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và tiền mặt. Các khoản đầu tư dài hạn là tài sản mà công ty có dự định nắm giữ trong khoảng thời gian dài hơn một năm.

Đầu tư dài hạn khác với đầu tư ngắn hạn chủ yếu ở chỗ, các khoản đầu tư ngắn hạn có nhiều khả năng sẽ được bán trong vòng 12 tháng, trong khi các khoản đầu tư dài hạn sẽ không được tất toán trong nhiều năm và trong một số trường hợp, có thể không bao giờ bán đi.

Là một nhà đầu tư dài hạn đồng nghĩa với việc bạn sẽ nắm giữ khoản đầu tư hơn một năm, và sẵn sàng kiên nhẫn và chấp nhận một số rủi ro nhất định để theo đuổi mức lợi tức tiềm năng cao hơn. Qua đó, nó cũng thể hiện rằng bạn có đủ khả năng tài chính để chấp nhận một phần tài sản của mình đọng lại ở một khoản đầu tư trong một thời gian dài.

Giải thích thêm về đầu tư dài hạn

Đối với cá nhân, một hình thức đầu tư dài hạn phổ biến là mua cổ phần của một công ty. Ví dụ khi bạn đầu tư cổ phiếu FPT và bạn nắm giữ khoản đầu tư đó trên 1 năm, như vậy là bạn đang đầu tư dài hạn.

Với các công ty, khi một công ty mua trái phiếu hoặc cổ phiếu phổ thông để đầu tư, quyết định phân loại nó là ngắn hạn hay dài hạn sẽ thể hiện một ý nghĩa khá quan trọng đối với việc các tài sản đó được ghi nhận và đánh giá lời lỗ trên bảng cân đối kế toán.

Các khoản đầu tư ngắn hạn sẽ được đánh giá lại hàng quý, hoặc hàng tháng dựa trên giá thị trường và bất kỳ sự sụt giảm nào về giá trị của khoản đầu tư đó so với giá thị trường hiện tại sẽ được ghi nhận là lỗ. Còn lợi nhuận từ giá thị trường tăng sẽ không được ghi nhận cho đến khi khoản đầu tư đó được bán ra.

Do đó, việc phân loại các khoản đầu tư trên bảng cân đối kế toán, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, đều có tác động trực tiếp đến thu nhập ròng được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty.

Đối với các khoản đầu tư chiến lược thường được ghi nhận là dài hạn. Ví dụ như là khi công ty A đầu tư một khoản lớn vào công ty B và mặc dù không chiếm lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đáng kể, nhưng công ty A có quyền tác động đáng kể lên công ty B. Trong trường hợp này, giá mua sẽ được coi là một khoản đầu tư dài hạn đối với công ty A.

Khoản mục “nắm giữ đến ngày đáo hạn”

Nếu một công ty dự định giữ một khoản đầu tư cho đến khi nó đáo hạn và họ có thể chứng minh khả năng tài chính của họ cho phép, thì khoản đầu tư đó được ghi nhận là "nắm giữ đến ngày đáo hạn". Khoản đầu tư đó sẽ được ghi nhận với giá gốc (giá mà công ty bỏ tiền ra để mua lúc đầu), kể cả khi bất kỳ khoản phí bảo hiểm hoặc chiết khấu nào được khấu hao trong suốt khoản thời gian đầu tư.

Thêm vào đó, khoản đầu tư dài hạn có thể bị trích lập dự phòng để phản ánh đúng giá trị bị suy giảm (impaired value) vào một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, nó sẽ không được đánh giá lại hay bị trích lập dự phòng để phản ánh bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với những biến động tạm thời của thị trường trong ngắn hạn.

Ngoài ra, có một vài loại chứng khoán có thể không được phân loại là “nắm giữ đến ngày đáo hạn” nếu chứng khoán đó có thể được trả trước theo hợp đồng hoặc được giải quyết theo cách khác, như là người nắm giữ chứng khoán sẽ không thu hồi được đáng kể toàn bộ khoản đầu tư đã ghi nhận của mình; và chứng khoán đó có thể được hiểu là cổ phần của một công ty.

Khoản mục “sẵn sàng để bán và giao dịch”

Các khoản đầu tư được mua và giữ với ý định bán lại trong vòng một năm, nhằm mục đích thu lợi nhuận ngắn hạn, được phân loại là các khoản đầu tư “sẵn sàng để bán”. Khoản đầu tư này có thể không được xem là đầu tư dài hạn, tuy nhiên, công ty vẫn có thể tiếp tục nắm giữ nó với ý định bán ra trong tương lai xa hơn. Khoản đầu tư sẽ được phân loại là khoản đầu tư "sẵn sàng để bán" hoặc đầu tư dài hạn, miễn là ngày bán dự kiến không phải trong vòng 12 tháng tới.

Các khoản đầu tư dài hạn “sẵn sàng để bán” được ghi nhận theo giá gốc khi mua và sau đó được điều chỉnh để phản ánh giá trị hợp lý của chúng vào mỗi cuối kỳ báo cáo. Lãi hoặc lỗ nắm giữ chưa thực hiện sẽ được ghi nhận dưới mục "thu nhập toàn diện khác", và phản ánh vào vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán, cho đến khi khoản đầu tư dài hạn đó được bán ra.

Tóm lại

- Đầu tư dài hạn là khoản mục mà công ty có kế hoạch nắm giữ trong ít nhất một năm như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và tiền mặt.

- Khoản đầu tư dài hạn được ghi nhận trong phần tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty.

- Các nhà đầu tư dài hạn thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn với kỳ vọng nhận được phần lợi tức tương xứng cao hơn.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan