Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lý thuyết xung đột

Lý thuyết xung đột (Conflict Theory) được phát triển bởi Karl Marx, giải thích một loạt các hiện tượng xã hội, bao gồm chiến tranh, cách mạng, nghèo đói, phân biệt đối xử và bạo lực gia đình. Nó cho rằng hầu hết trật tự xã hội được duy trì bằng sự thống trị và quyền lực, chứ không phải bằng sự đồng thuận và tuân thủ. Nguyên lý chính của lý thuyết xung đột là các khái niệm về bất bình đẳng xã hội, phân chia nguồn lực và xung đột tồn tại giữa các tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau.

Phiên bản lý thuyết xung đột của Marx tập trung vào xung đột giữa hai giai cấp cơ bản. Marx đưa ra giả thuyết về giai cấp tư sản, một nhóm đại diện cho các thành viên trong xã hội nắm giữ phần lớn của cải và phương tiện. Giai cấp vô sản là nhóm còn lại: Nó bao gồm những người được coi là tầng lớp lao động hoặc người nghèo.

Yếu tố cạnh tranh trong lý thuyết này đôi khi áp đảo trong hầu hết mọi mối quan hệ và tương tác của con người. Cạnh tranh tồn tại do sự khan hiếm các nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực vật chất, tiền bạc, tài sản, hàng hóa, v.v. Ngoài các nguồn lực vật chất, các cá nhân và nhóm trong xã hội còn cạnh tranh để giành lấy các nguồn lực vô hình. Chúng có thể bao gồm thời gian giải trí, sự thống trị, địa vị xã hội, v.v.

Sự bất bình đẳng về quyền lực xảy ra khi một số cá nhân và nhóm vốn đã phát triển được nhiều quyền lực những người khác có xu hướng nỗ lực duy trì những cấu trúc đó như một cách để duy trì và nâng cao quyền lực của họ. Trong lý thuyết này, chiến tranh là kết quả của sự xung đột tích lũy và ngày càng tăng giữa các cá nhân và các nhóm cũng như giữa toàn bộ xã hội. Kết quả của cuộc chiến tranh này là một sự kiện mang tính cách mạng. Đây là sự thay đổi quyền lực giữa các nhóm mang tính đột ngột và có quy mô lớn, thay vì diễn ra từ từ và mang tính tiến hóa.