Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê

Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê (Actuarial gain or loss) là thuật ngữ kinh tế tài chính chỉ sự chênh lệch giữa giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định và giá trị thực tế của nghĩa vụ đó. 

Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê có thể phát sinh do các yếu tố sau:

- Các điều chỉnh theo thực tế: ảnh hưởng của chênh lệch giữa các giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê từ trước và thực tế. Ví dụ: tăng lương, tỷ lệ thoát việc, tuổi thọ của nhân viên,...

- Ảnh hưởng của thay đổi về các giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê: là ảnh hưởng của việc thay đổi các giả định về tỷ lệ chiết khấu, tỷ lệ hoàn vốn dự kiến ​​của tài sản kế hoạch, v.v. 

Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê được ghi nhận trong báo cáo tài chính của công ty theo các quy tắc kế toán quốc tế (IFRS) hoặc tiêu chuẩn kế toán Mỹ (US GAAP).

Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê có ảnh hưởng đến mức độ tài trợ của kế hoạch lương hưu và chi phí phúc lợi cho nhân viên.