Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân sách quảng cáo

Ngân sách quảng cáo (Advertising Budget) là khoản ước tính cho việc chi tiêu quảng cáo của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông thường, ngân sách quảng cáo thể hiện số tiền mà một công ty sẵn sàng chi ra để thực hiện cho các mục tiêu tiếp thị của mình.

Ngân sách quảng cáo là một phần của ngân sách tiếp thị hoặc chi phí bán hàng của công ty, và có thể được xem là một khoản đầu tư vào sự tăng trưởng của công ty.

Khi tạo ngân sách quảng cáo, một công ty phải xác định khoản chi cho quảng cáo thì sẽ tạo ra được bao nhiêu doanh thu.