Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phí chênh lệch mua lại

Phí chênh lệch mua lại (Acquisition Premium) là một thuật ngữ kinh tế tài chính chỉ sự chênh lệch giữa giá trị thực tế mà một công ty trả để mua lại một công ty khác và giá trị ước tính của công ty đó trước khi được mua.

Phí chênh lệch mua lại thể hiện sự đánh giá cao của công ty mua đối với công ty bán và mong muốn của họ chiếm được quyền kiểm soát hoặc lợi ích chiến lược từ việc sáp nhập hoặc mua lại.

Phí chênh lệch mua lại cũng có thể được xem là một khoản đầu tư cho tương lai của công ty mới được hình thành sau khi giao dịch hoàn tất.