Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thu nhập gộp hiệu chỉnh

Thu nhập gộp hiệu chỉnh (Adjusted Present Value - APV) là một phương pháp định giá dự án hoặc công ty bằng cách cộng giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án hoặc công ty với giá trị hiện tại của các lợi ích từ tài trợ.

Các lợi ích từ tài trợ có thể bao gồm các lá chắn thuế do khấu trừ thuế tiền lãi, các khoản vay trợ cấp với lãi suất thấp hơn thị trường, hoặc các chi phí liên quan đến việc phát hành nợ hay khủng hoảng tài chính.

Phương pháp APV cho phép nhà đầu tư xem xét riêng biệt ảnh hưởng của chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ đến giá trị của dự án hoặc công ty.

Công thức tính APV là: APV = NPV + PV (lợi ích từ tài trợ)

Trong đó:

- NPV là giá trị hiện tại ròng của dòng tiền thuần (FCF) của dự án hoặc công ty được chiết khấu với chi phí vốn chủ sở hữu.

- PV (lợi ích từ tài trợ) là giá trị hiện tại của các lợi ích từ tài trợ được chiết khấu với chi phí nợ.

Phương pháp APV được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch có sử dụng đòn bẩy, như mua thôn tính (Buyout), khi cơ cấu vốn của công ty thay đổi đáng kể và khi có sự khác biệt lớn giữa chi phí nợ và chi phí vốn chủ sở hữu.