Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện quản lý đặc biệt

Điểm nhấn chính:

- Kiến thức chơi chứng khoán: cổ phiếu sau khi niêm yết, có thể bị đưa vào các diện đặc biệt nếu vi phạm một số quy định nhất định.

- Nhà đầu tư cần phân tích kỹ lưỡng tình huống cổ phiếu bị đưa vào diện đặc biệt để tránh tổn thất nặng nề cho danh mục.     

Tìm hiểu cùng Tititada!

Thời gian qua, thị trường chứng khoán đã có nhiều mã cổ phiếu bị đưa vào các diện đặc biệt như: cảnh báo, kiểm soát, tạm ngưng giao dịch hoặc cao hơn bị đình chỉ giao dịch, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc mua bán cổ phiếu.  Do đó, với bài viết dưới đây, Tititada sẽ sgiúp bạn tìm hiểu các quy định pháp luật cụ thể đối với từng trường hợp này áp dụng đối với Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam nhé!  

Kiến thức chơi chứng khoán: Cổ phiếu bị đưa vào diện CẢNH BÁO

Trong các trường hợp sau, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện cảnh báo:

- Vốn điều lệ đã góp của tổ chức có cổ phiếu niêm yết giảm xuống dưới 30 tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất, đối với HoSE là dưới 120 tỷ đồng;

- Công ty ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 03 tháng trở lên;

- Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 06 tháng gần đây;

- Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm gần nhất âm.

- Công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm/soát xét bán niên quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định;

- Công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng một năm;

- Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Các cổ phiếu sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi công ty khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo và trong tối thiểu 06 tháng tiếp theo kể từ ngày ra quyết định cảnh báo không vi phạm, SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện bị cảnh báo. Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, SGDCK có thể duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu.  

Cổ phiếu bị đưa vào diện KIỂM SOÁT

Trong các trường hợp sau, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện kiểm soát:

- Vốn điều lệ đã góp giảm xuống dưới 30 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ kế tiếp sau khi chứng khoán bị cảnh báo, đối với HoSE là dưới 120 tỷ đồng.

- Công ty ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 09 tháng trở lên.

- Công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm/soát xét bán niên quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định;

-  Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất âm.

- Lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất.

- Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hoặc/và không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo trước đó.

- Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Khi bị đưa vào diện kiểm soát, chỉ cho đến khi công ty công bố thông tin và/hoặc giải trình đầy đủ theo yêu cầu và cổ phiếu sẽ bị hạn chế giao dịch tối thiểu trong 02 ngày giao dịch. Nếu tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính lên 45 ngày, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện HẠN CHẾ GIAO DỊCH.

Cổ phiếu được đưa ra khỏi diện kiểm soát hoặc chuyển sang diện cảnh báo nếu công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị kiểm soát, tối thiểu 06 tháng tiếp theo không vi phạm công bố thông tin và căn cứ giải trình của công ty.

Trong một số trường hợp, cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE có thể bị đưa vào diện KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT khi công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin. Các cổ phiếu thuộc diện này sẽ bị hạn chế về thời gian và biên độ giá giao dịch.

Cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt hoặc chuyển sang diện cảnh báo nếu công ty không vi phạm quy định về công bố thông tin tối thiểu trong 06 tháng tiếp theo kể từ ngày ra quyết định kiểm soát đặc biệt hoặc khắc phục hoàn toàn nguyên nhân dẫn đến việc bị kiểm soát đặc biệt.  

Cổ phiếu bị đưa vào diện TẠM NGƯNG GIAO DỊCH

Trong các trường hợp sau, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện ngưng giao dịch:

- Giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường.

- Công ty không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát hoặc/và tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin;

- Công ty thực hiện việc tách, gộp cổ phiếu; tách doanh nghiệp;

- Khi trái phiếu chuyển đổi đăng ký chuyển đổi từng phần thành cổ phiếu;

- Công ty giảm vốn điều lệ nhưng không thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc sau khi hoàn tất giảm vốn;

- SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện các trường hợp trên, SGDCK hiển thị ký hiệu tạm ngừng đối với các cổ phiếu.

Cổ phiếu được đưa ra khỏi diện tạm ngưng giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát/kiểm soát đặc biệt khi khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngưng giao dịch. Quá thời hạn tạm ngừng giao dịch mà công ty không giải trình hoặc thực hiện biện pháp khắc phục, SGDCK sẽ tiếp tục gia hạn tạm ngừng giao dịch hoặc đưa vào diện đình chỉ giao dịch.  

Cổ phiếu bị đưa vào diện ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH

Trong các trường hợp sau, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện ngưng giao dịch:

- Công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính quá 06 tháng.

- Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày bị đưa vào diện đình chỉ, nếu công ty khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến bị đình  chỉ, cổ phiếu sẽ được xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch/ chuyển sang diện cảnh báo/kiểm soát.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.