Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Beta

Beta là một thước đo được sử dụng trong phân tích cơ bản để xác định sự biến động của một tài sản hoặc danh mục đầu tư liên quan đến thị trường chung. Thị trường tổng thể có beta là 1.0.

Beta được tính bằng cách lấy hiệp phương sai giữa lợi nhuận của chứng khoán và thị trường chia cho phương sai của lợi nhuận thị trường. Một cổ phiếu có mực biến động lớn hơn biến động thị trường sẽ có beta lớn hơn 1.0, và biến động ít hơn thị trường có beta nhỏ hơn 1.0. 

Cổ phiếu có beta cao có mức rủi ro hơn nhưng được xem là có khả năng mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn. Cổ phiếu có beta thấp có xu hướng ít rủi ro hơn nhưng mang lại tiềm năng lợi nhuận thấp hơn.