Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chí phí doanh thu

Chi phí doanh thu (Cost of Revenue) là tổng chi phí sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng. Thông tin về chi phí doanh thu được tìm thấy trong báo cáo thu nhập để thể hiện các chi phí trực tiếp liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà công ty cung cấp. Ngành dịch vụ thường ưu tiên sử dụng số liệu chi phí doanh thu vì đây là cách tính toán toàn diện hơn về các chi phí khác nhau.

Công thức tính chi phí doanh thu là:   Chi phí doanh thu = Giá vốn hàng bán + Chi phí vận chuyển + Hoa hồng + Bảo hành + Hàng trả lại + Chi phí trực tiếp khác

Chi phí doanh thu là tổng chi phí phát sinh bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, chẳng hạn như nguyên liệu thô, nhân công, chi phí chung. Nó cũng bao gồm mọi chi phí trực tiếp khác liên quan đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ. Chi phí doanh thu rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó giúp họ xác định tỷ suất lợi nhuận thực sự của mình. Lợi nhuận còn lại này được sử dụng để trả chi phí chung hoặc chi phí gián tiếp đối với hoạt động của công ty nhưng không liên quan trực tiếp đến việc tạo ra sản phẩm.

Điều quan trọng để tính chi phí doanh thu là phải quyết định nên sử dụng khoảng thời gian nào. Nhiều công ty sẽ tính toán chi phí doanh thu hàng tháng hoặc quý để sử dụng cho việc ra quyết định trong suốt cả năm. Bên cạnh đó, việc xác định số lượng hàng tồn kho đầu kỳ vào đầu kỳ là một phần không thể thiếu trong việc tính giá vốn hàng bán. Cuối cùng, các công ty cần lưu ý đến danh mục “khác”. Tùy thuộc vào tính chất của công ty, dòng sản phẩm có thể có nhiều chi phí trực tiếp khác nhau và thay đổi theo từng giai đoạn khi công ty phát triển quy trình sản xuất của mình.