Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản tiềm tàng

Tài sản tiềm tàng (Contingent Asset) là một lợi ích kinh tế tiềm năng phụ thuộc vào các sự kiện trong tương lai ngoài sự kiểm soát của công ty. Công ty không biết chắc chắn liệu những lợi ích này sẽ thành hiện thực không, và không thể xác định giá trị kinh tế chính xác của chúng, do đó những tài sản này không được ghi lại trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, chúng có thể được ghi chú trong thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo, nếu chúng đáp ứng một số điều kiện.

Một tài sản tiềm tàng xuất hiện do các sự kiện trước đó, nhưng toàn bộ thông tin tài sản sẽ không được thu thập cho đến khi các sự kiện trong tương lai xảy ra. Các công ty phải đánh giá lại tài sản tiềm tàng liên tục. Khi có khả năng nhận được một tài sản tiềm tàng, các công ty phải báo cáo nó trong báo cáo tài chính bằng cách ước tính thu nhập đạt được dựa trên một loạt các kết quả có thể xảy ra, các rủi ro liên quan và kinh nghiệm với các tài sản tiềm tàng tương tự.

Ví dụ, công ty A đã đệ đơn kiện Công ty B vì vi phạm bằng sáng chế. Nếu Công ty A có khả năng cao sẽ thắng kiện, công ty sẽ có một tài sản tiềm tàng. Tài sản tiềm tàng này thường được tiết lộ trong báo cáo tài chính, nhưng không được ghi nhận là một tài sản cho đến khi vụ kiện được giải quyết. Đồng thời, công ty B sẽ cần phải ghi nhận một khoản nợ tiềm tàng trong ghi chú báo cáo tài chính và sau đó ghi lại vào tài khoản của mình, nếu nó thua kiện và được yêu cầu bồi thường thiệt hại.