Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chênh lệch ngân sách

Chênh lệch ngân sách (Budget Variance) là thước đo định kỳ được chính phủ, tập đoàn hoặc cá nhân sử dụng để định lượng sự khác biệt giữa số liệu ngân sách và số liệu thực tế cho một hạng mục kế toán cụ thể.

Sự khác biệt này sẽ cho thấy ngân sách đó đang có thặng dư hay bị thiếu hụt. Sự chênh lệch ngân sách xảy ra do các nhà dự báo không thể dự đoán chi phí và doanh thu trong tương lai một cách hoàn toàn chính xác.

Chênh lệch ngân sách có thể xảy ra rộng rãi do các yếu tố được kiểm soát hoặc không thể kiểm soát được. Ví dụ, ngân sách được hoạch định kém và chi phí lao động là những yếu tố có thể kiểm soát được. Các yếu tố không thể kiểm soát được thường đến từ những sự việc xảy ra bên ngoài công ty, chẳng hạn như thiên tai.