Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tái cấp vốn bằng tiền mặt

Tái cấp vốn bằng tiền mặt (Cash-Out Refinance) cho phép chuyển đổi vốn sở hữu tài sản thành tiền mặt. Khoản thế chấp mới sẽ được thanh toán nhiều hơn số dư thế chấp trước đó và phần chênh lệch sẽ được trả bằng tiền mặt. Trong bất động sản, tái cấp vốn thay thế khoản thế chấp hiện có bằng một khoản thế chấp mới và mở rộng các điều khoản có lợi hơn cho người đi vay. Bằng cách này, bạn có thể giảm khoản thanh toán thế chấp hàng tháng, đàm phán mức lãi suất thấp hơn và điều khoản cho vay định kỳ hoặc loại bỏ hoặc thêm người vay khỏi nghĩa vụ cho vay.

Ví dụ: Giả sử bạn đã thế chấp 200M USD để mua một tài sản trị giá 300M USD và sau nhiều năm, bạn vẫn nợ 100M USD. Giá trị tài sản không giảm xuống dưới 300M USD, bạn cũng đã tích lũy được 200M USD giá trị căn nhà. Để chuyển đổi một phần vốn chủ sở hữu đó thành tiền mặt, chủ nhà chọn cách tái thế chấp. Cụ thể, chủ nhà chuyển đổi 50M USD vốn cổ phần của mình bằng cách vay một khoản vay mới với tổng số 150M USD. Khoản thế chấp mới sẽ bao gồm số dư 100M USD còn lại từ khoản vay ban đầu cộng với 50M USD.

Không có hạn chế nào về cách bạn có thể sử dụng số tiền từ khoản tái cấp vốn bằng tiền mặt. Nhiều người đi vay sử dụng tiền mặt để thanh toán một khoản chi phí lớn, chẳng hạn như tài trợ cho việc học tập hoặc trả nợ, hoặc làm quỹ khẩn cấp.

Bằng cách tính tỉ lệ khoản cho vay trên giá trị hiện tại của tài sản (LTV), người cho vay có thể thiết lập số tiền cho vay tối đa để tái thế chấp rút thêm vốn. Người cho vay nhìn vào giá trị thị trường hiện tại của tài sản so với số dư chưa thanh toán mà người vay còn nợ trong khoản vay hiện tại.

Ví dụ: giá trị thị trường hiện tại của tài sản là 250 USD và người cho vay đã đặt LTV là 80%, số tiền tái cấp vốn của khoản vay mới sẽ là 200 USD (250 USD x 80%). Sau khi thế chấp ban đầu được trả hết (100 USD), người vay sẽ có 100 USD tiền mặt cho mục đích riêng.