Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn (Breakeven Point) là điểm mà tại đó doanh thu bán hàng bằng với chi phí đã bỏ ra. Tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp không có lãi và cũng không bị lỗ.

Để xác định điểm hòa vốn, ta cần làm rõ hai loại chi phí sau đây:

- Chi phí cố định: là những phần chi phí kinh doanh không thay đổi theo quy mô sản xuất như chi phí thuê nhà, chi phí khấu hao, …

- Chi phí biến đổi: là những chi phí có xu hướng thay đổi cùng với quy mô sản lượng như chi phí nguyên liệu, chi phí lao động, …

Tại điểm hòa vốn kinh tế, doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Vì thế, lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp bằng 0.

Q(h)=F/(P-v)

Trong đó:

- Qh là sản lượng tiêu thụ để đạt được hòa vốn kinh tế.

- F là tổng chi phí cố định kinh doanh.

- V là chi phí biến đổi theo đơn vị sản phẩm.

- P là giá bán của đơn vị sản phẩm.

Tại điểm hòa vốn tài chính, doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí lãi vay. Vì thế, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bằng 0.

Q(ht)=(F+I)/(P-v)

Trong đó:

- Q(ht) là sản lượng tiêu thụ để đạt được hòa vốn tài chính.

- I là chi phí lãi vay phải trả.