Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn (Current Assets) là một mục trong bảng cân đối kế toán được liệt kê trong phần tài sản, tài khoản này chứa tất cả tài sản thuộc sở hữu của công ty có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán ngắn hạn, nợ trả trước và các tài sản lưu động khác.

Cụ thể: 

- Tiền và các khoản tương đương tiền: tài khoản tiền mặt, thị trường tiền tệ và chứng chỉ tiền gửi.  

- Chứng khoán ngắn hạn: cổ phiếu hoặc trái phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch.

- Các khoản phải thu: số tiền công ty nợ để bán sản phẩm và dịch vụ của họ cho khách hàng  

- Hàng tồn kho: nguyên liệu thô hoặc hàng hóa được sản xuất và sẵn sàng để bán. 

- Nợ trả trước: hàng hóa hoặc dịch vụ được khách hàng thanh toán trước để nhận trong tương lai gần.

Tài sản ngắn hạn có tầm quan trọng hàng đầu liên quan đến hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. Khi các khoản thanh toán hóa đơn và khoản vay đến hạn, ban quản lý phải có lượng tiền mặt cần thiết. Bên cạnh đó, các chủ nợ và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ tài khoản ngắn hạn để đánh giá liệu doanh nghiệp có khả năng thanh toán các nghĩa vụ của mình hay không. Các tổ chức khác nhau sử dụng tỷ lệ thanh khoản để xác định khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại của doanh nghiệp mà không cần huy động thêm vốn.