Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thư xác nhận ngân hàng

Thư xác nhận ngân hàng (Bank Confirmation Letter - BCL) là thư dùng để xác nhận rằng bên vay hiện có một khoản vay hoặc hạn mức tín dụng đã được bảo đảm bởi một tổ chức tài chính hoặc ngân hàng.

Thư xác nhận ngân hàng xác minh rằng cá nhân hoặc công ty đi vay có đủ nguồn tài chính để hoàn thành giao dịch. Thư xác nhận phải được ký bởi đại diện ngân hàng, người được ủy quyền phát hành loại thư tín này.

Thư xác nhận của ngân hàng thường được sử dụng trong các giao dịch lớn, chẳng hạn như khi người đi vay đang cố gắng mua một ngôi nhà hoặc một phần tài sản.

Thư xác nhận của ngân hàng cũng được cấp cho các chủ doanh nghiệp muốn mua hàng hóa hoặc tham gia vào một thỏa thuận kinh doanh với một công ty khác.