Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn cổ phần

Vốn cổ phần (Capital Stock) là số lượng cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi mà một công ty được phép phát hành theo điều lệ công ty. Số tiền này được liệt kê trên bảng cân đối kế toán trong phần vốn chủ sở hữu của công ty.  Vốn cổ phần có thể được phát hành bởi một công ty để huy động vốn phát triển kinh doanh. Cổ phiếu đã phát hành có thể được mua bởi các nhà đầu tư - những người  nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tăng giá và đem lại lợi nhuận cổ tức.

Không giống như vay vốn hoặc phát hành trái phiếu, công ty không bắt buộc phải hoàn trả vốn cho nhà đầu tư theo lịch trình đã định. Ngoài ra, việc một công ty phát hành cổ phiếu mới sẽ không tốn kém, có thể bán với giá cao hơn so với chi phí phát hành trái phiếu.

Tuy nhiên, nếu người sáng lập công ty bán phần lớn cổ phần có quyền biểu quyết cho nhà đầu tư bên ngoài, họ có nguy cơ mất khả năng kiểm soát tương lai của công ty. Bên cạnh đó, khi tiếp tục phát hành cổ phiếu, nó sẽ làm loãng giá trị cổ phiếu hiện có trên thị trường và giảm giá trị vốn cổ phần do các nhà đầu tư cũ nắm giữ.