Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí sử dụng vốn

Chi phí sử dụng vốn (Cost of Capital) là phép tính lợi nhuận tối thiểu cần thiết để đảm bảo thực hiện một dự án lập ngân sách vốn, chẳng hạn như xây dựng một nhà máy mới. Chi phí này bao gồm chi phí của cả vốn chủ sở hữu và nợ, được tính theo cơ cấu vốn ưu tiên hoặc cơ cấu vốn hiện tại của công ty. Các quyết định đầu tư của công ty cho các dự án mới phải luôn tạo ra lợi nhuận vượt quá chi phí vốn sử dụng để tài trợ cho dự án của công ty. Nếu không, dự án sẽ không tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Chi phí sử dụng vốn thường được tính bằng công thức Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) bằng công thức sau: 

WACC = (E/V x Re) + (D/V x Rd) * (1 - Thuế suất) 

- WACC: Chi phí vốn bình quân gia quyền.  

- E: Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu của công ty.  

- D: Giá trị thị trường của khoản nợ của công ty.  

- V là tổng giá trị thị trường của cả nợ và vốn chủ sở hữu (V = E + D).  

- Re: chi phí vốn cổ phần.  

- Rd: chi phí nợ.

Startup cần huy động vốn 1.5 triệu USD và đã huy động được 800,000 USD bằng cách bán cổ phiếu. Các cổ đông yêu cầu lợi nhuận 5% trên khoản đầu tư của họ, do đó chi phí vốn cổ phần là 5%. Sau đó, Công ty bán 700 trái phiếu với giá 1,000 USD mỗi trái phiếu để huy động 700,000 USD còn lại. Các cá nhân mua những trái phiếu đó mong đợi lợi nhuận 10%, do đó chi phí nợ của Công ty là 10%. Tổng giá trị thị trường của Công ty là 1.5 triệu USD và thuế suất doanh nghiệp là 25%. Chi phí vốn được tính như sau: 

WACC = (800,000/1,500,000 x 5%) + (700,000/1,500,000 x 10%) * (1 - 25%) = 0.061