Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Định giá tài sản

Định giá tài sản (Asset Valuation) là quá trình xác định giá trị thị trường hợp lý hoặc giá trị hiện tại của tài sản.

Các tài sản này bao gồm các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và quyền chọn; tài sản hữu hình như tòa nhà và thiết bị; và tài sản vô hình như thương hiệu, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu.

Có nhiều phương pháp để định giá tài sản của công ty, nhà đầu tư có thể định giá tài sản dựa trên mô hình định giá tuyệt đối và mô hình định giá tương đối:

- Mô hình định giá tuyệt đối: dựa trên đặc điểm của tài sản đó. Mô hình định giá tuyệt đối bao gồm mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF), mô hình chiết khấu cổ tức hay mô hình định giá thu nhập còn lại.

- Mô hình định giá tương đối: dựa trên việc quan sát giá thị trường của các tài sản tương tự.

Ví dụ, một cách để định giá cổ phiếu là so sánh cổ phiếu đó với cổ phiếu của các công ty trong cùng ngành. Việc định giá này có thể dựa trên hệ số giá trên thu nhập (P/E), hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) hoặc hệ số giá dòng tiền (P/CF).