Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá dự thầu

Giá dự thầu (Bid price) là giá mà người mua sẵn sàng trả cho một đơn vị của một loại tài sản nào đó, như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa hoặc tài sản.

Bid Price thường thấp hơn Ask Price, là giá mà người bán sẵn sàng bán một đơn vị của tài sản đó. Bid Price là một yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính, vì nó ảnh hưởng đến chi phí giao dịch và lợi nhuận của các nhà đầu tư.