Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hợp đồng song phương

Hợp đồng song phương (Bilateral contract) là một loại hợp đồng mà trong đó hai bên tham gia đều có nghĩa vụ và quyền lợi đối với nhau.

Hợp đồng song phương thường được sử dụng trong các giao dịch thương mại, dịch vụ, lao động, bảo hiểm, cho thuê, mua bán và các hoạt động pháp lý khác.

Hợp đồng song phương có thể được ký kết bằng văn bản hoặc miệng, tùy thuộc vào quy định của pháp luật và sự thỏa thuận của các bên.

Hợp đồng song phương có hiệu lực khi các bên đồng ý về các điều khoản chính của hợp đồng và thể hiện ý chí nhất trí.

Hợp đồng song phương có thể được chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình, khi có sự thoả thuận của các bên, khi có sự vi phạm nghiêm trọng của một bên hoặc khi có sự thay đổi bất khả kháng về tình hình pháp lý hoặc thực tế.