Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khấu hao nhanh

Khấu hao nhanh (Accelerated depreciation) là phương pháp tính khấu hao khiến giá trị sổ sách của tài sản giảm nhanh hơn trong những năm đầu tiên sử dụng và chậm lại sau đó.

Phương pháp này giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và tạo ra lá chắn thuế.

Có hai phương pháp khấu hao nhanh phổ biến là:

(1) Khấu hao theo số dư giảm dần, và

(2) Khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng.

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần là mức khấu hao hàng năm được xác định bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh.

Tỷ lệ khấu hao nhanh = Tỷ lệ khấu hao bình quân x Hệ số điều chỉnh khấu hao nhanh.


Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng là mức khấu hao hàng năm được xác định bằng cách lấy nguyên giá tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao của từng năm.

Tỷ lệ khấu hao của từng năm = Số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định / Tổng số thứ tự năm sử dụng.