Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn ngân hàng

Vốn ngân hàng (Bank Capital), là khoảng chênh lệch giữa tài sản có và nợ phải trả của ngân hàng, thể hiện giá trị ròng của ngân hàng hoặc giá trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng đối với các nhà đầu tư.

Phần tài sản trong vốn của ngân hàng bao gồm tiền mặt, chứng khoán chính phủ và các khoản vay có lãi (ví dụ: thế chấp, thư tín dụng và các khoản vay liên ngân hàng).

Phần nợ phải trả trong vốn của ngân hàng bao gồm dự phòng rủi ro cho vay và bất kỳ khoản nợ nào mà ngân hàng nợ.

Các chủ nợ thường quan tâm đến vốn ngân hàng vì đó là số tiền mà họ sẽ được chi trả nếu ngân hàng thực hiện thanh lý tài sản.

Vốn ngân hàng giúp duy trì sự ổn định, tăng cường khả năng chống rủi ro và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.