Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đấu giá tín phiếu

Đấu giá tín phiếu (Bill Auction) là một cuộc đấu giá công khai, được tổ chức hàng tuần bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ, về các nghĩa vụ nợ liên bang — cụ thể là tín phiếu kho bạc (T-bill), có kỳ hạn từ một tháng đến một năm.

Đấu giá tín phiếu là cách thức chính thức mà tất cả các tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ được phát hành.

Phiên đấu giá tín phiếu được mở cửa cho công chúng, cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các tổ chức tài chính và môi giới.

Những người tham gia được chia thành các nhà thầu cạnh tranh và không cạnh tranh. Giá thầu cạnh tranh xác định tỷ lệ chiết khấu phải trả cho mỗi lần phát hành T-bill.

Giá thầu không cạnh tranh được đảm bảo để có tín phiếu, mặc dù họ phải chấp nhận tỷ lệ do giá thầu cạnh tranh đặt ra.


Xem thêm: Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán