Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đóng vị thế

Đóng vị thế (Close Position) là thuật ngữ trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính, mô tả hành động của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch khi họ quyết định đóng một vị thế đang được giữ trong cổ phiếu, chứng khoán, hoặc hợp đồng tài chính khác. Cụ thể, vị thế ban đầu mà nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán là một vị thế mở và đây có thể là vị thế mua hoặc vị thế bán. Để thoát khỏi vị thế, nó cần phải được đóng lại. Ở đây, nhà đầu tư có thể bán hoặc mua chứng khoán để đóng vị thế. Các vị thế có thể bị đóng vì bất kỳ lý do nào: để chốt lãi hoặc ngăn chặn thua lỗ, giảm rủi ro, tạo ra tiền mặt, v.v.

Đóng vị thế là thuật ngữ trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính, mô tả hành động của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch khi họ quyết định đóng một vị thế đang được giữ trong cổ phiếu, chứng khoán, hoặc hợp đồng tài chính khác. Cụ thể, vị thế ban đầu mà nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán là một vị thế mở và đây có thể là vị thế mua hoặc vị thế bán đối với 1 tài sản. Để thoát khỏi vị thế, nó cần phải được đóng lại. Ở đây, nhà đầu tư có thể bán hoặc mua chứng khoán để đóng vị thế.Đóng vị thế là thuật ngữ trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính, mô tả hành động của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch khi họ quyết định đóng một vị thế đang được giữ trong cổ phiếu, chứng khoán, hoặc hợp đồng tài chính khác. Cụ thể, vị thế ban đầu mà nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán là một vị thế mở và đây có thể là vị thế mua hoặc vị thế bán đối với 1 tài sản. Để thoát khỏi vị thế, nó cần phải được đóng lại. Ở đây, nhà đầu tư có thể bán hoặc mua chứng khoán để đóng vị thế.

Giả sử một nhà đầu tư mua cổ phiếu ABC và kỳ vọng giá của nó sẽ tăng 1.5 lần kể từ ngày đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đóng khoản đầu tư của mình sau khi giá đạt đến mức mong muốn bằng cách bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, nếu cổ phiếu giảm giá, nhà đầu tư cũng có thể bán với mong muốn không hứng chịu một khoản lỗ sâu hơn nữa.


Giả sử một nhà đầu tư mua cổ phiếu ABC và kỳ vọng giá của nó sẽ tăng 1,5 lần kể từ ngày đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đóng khoản đầu tư của mình sau khi giá đạt đến mức mong muốn bằng cách bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, nếu cổ phiếu giảm giá, nhà đầu tư cũng có thể bán với mong muốn không hứng chịu một khoản lỗ sâu hơn nữa.Giả sử một nhà đầu tư mua cổ phiếu ABC và kỳ vọng giá của nó sẽ tăng 1,5 lần kể từ ngày đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đóng khoản đầu tư của mình sau khi giá đạt đến mức mong muốn bằng cách bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, nếu cổ phiếu giảm giá, nhà đầu tư cũng có thể bán với mong muốn không hứng chịu một khoản lỗ sâu hơn nữa.Giả sử một nhà đầu tư mua cổ phiếu ABC và kỳ vọng giá của nó sẽ tăng 1,5 lần kể từ ngày đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đóng khoản đầu tư của mình sau khi giá đạt đến mức mong muốn bằng cách bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, nếu cổ phiếu giảm giá, nhà đầu tư cũng có thể bán với mong muốn không hứng chịu một khoản lỗ sâu hơn nữa.Giả sử một nhà đầu tư mua cổ phiếu ABC và kỳ vọng giá của nó sẽ tăng 1,5 lần kể từ ngày đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đóng khoản đầu tư của mình sau khi giá đạt đến mức mong muốn bằng cách bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, nếu cổ phiếu giảm giá, nhà đầu tư cũng có thể bán với mong muốn không hứng chịu một khoản lỗ sâu hơn nữa.

Khoảng thời gian giữa việc mở và đóng một vị thế trong chứng khoán cho biết thời gian nắm giữ chứng khoán đó. Thời gian nắm giữ này có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào sở thích của nhà đầu tư và loại chứng khoán. Ví dụ: nhà đầu tư ngắn hạn thường đóng vị thế giao dịch vào cùng ngày chúng được mở, trong khi nhà đầu tư dài hạn có thể đóng vị thế mua đối với cổ phiếu nhiều năm sau khi vị thế đó được mở lần đầu tiên.

Trước khi đưa ra quyết định đóng một vị thế, điều cần thiết là phân tích các xu hướng, chỉ báo và tin tức có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán. Đánh giá hướng chung của thị trường và lưu ý mọi sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn. Bên cạnh đó cần đánh giá hiệu suất của vị thế và xác định xem đã đến lúc khóa lợi nhuận hay cắt lỗ chưa. Thời gian là rất quan trọng khi đóng một vị trí. Theo dõi biến động giá của chứng khoán và xác định thời điểm tốt nhất để thoát dựa trên phân tích và mục tiêu của bạn.