Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài trợ hạng hai

Tài trợ hạng hai (Mezzanine financing) là một khoản cho vay, kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu (VCSH), cho phép người cho vay có quyền chuyển đổi khoản nợ thành VCSH của công ty đi vay, hay hiểu là cổ quyền, trong trường hợp nó vỡ nợ, nhưng thường là sau khi các công ty đầu tư mạo hiểm và những người cho vay cấp cao khác được thanh toán trước.

Tài trợ hạng hai có thể được coi là khoản nợ rất đắt đối với người đi vay hoặc vốn chủ sở hữu rẻ hơn đối với người cho vay.

Bởi vì tài trợ hạng hai có lãi suất cao hơn so với các khoản nợ cấp cao khác mà công ty đi vay ở các ngân hàng, và ngược lại vốn chủ sở hữu của nó lại rẻ hơn đối với người cho vay nếu họ thực hiện chuyển đổi khoản nợ sang VCSH.

Khi một công ty đã tối đa hóa khả năng vay nợ cấp sao của mình và cần thêm vốn cho các nhu cầu về tăng trưởng kinh doanh, công ty thường sẽ xem xét tới phương án tài trợ tài chính hạng hai.

Họ có thể sử dụng nó để tăng vốn lưu động, tài trợ cho việc mua lại, mua thôn tính hoặc tài trợ cho việc chuyển giao một phần của doanh nghiệp cho các thành viên gia đình hoặc nhóm quản lý.

Các đặc điểm phổ biến của khoản cho vay tài trợ hạng hai:

- Được ưu tiên thanh toán hơn cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

- Có mức tỷ suất sinh lợi cao hơn các loại nợ thông thường

- Thường không có tài sản đảm bảo

- Không có khấu hao gốc cho vay

- Có cấu trúc lãi suất với một phần là cố định và một phần là có thể thay đổi