Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Xếp hạng trái phiếu

Xếp hạng trái phiếu (bond rating) là một cách để đo lường mức độ tin cậy của trái phiếu, tương ứng với chi phí vay của tổ chức phát hành.

Những xếp hạng này thường chỉ định một loại chữ cái cho trái phiếu cho biết chất lượng tín dụng của chúng.

Các dịch vụ xếp hạng độc lập tư nhân như Standard Poor's, Moody's Investors Service và Fitch Ratings Inc. đánh giá sức mạnh tài chính của tổ chức phát hành trái phiếu hoặc khả năng thanh toán gốc và lãi của trái phiếu một cách kịp thời.

Xếp hạng của trái phiếu càng cao, lãi suất của trái phiếu đó sẽ càng thấp, tất cả các yếu tố khác đều bằng nhau.