Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mua lại cổ phiếu

Mua lại (Buy back) dùng để chỉ hành động mà công ty mua lại số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường của mình để giảm số lượng cổ phiếu có sẵn trên thị trường mở. Các công ty mua lại cổ phiếu vì một số lý do, chẳng hạn như để tăng giá trị số cổ phiếu còn lại bằng cách giảm nguồn cung hoặc ngăn chặn các cổ đông khác nắm giữ cổ phần kiểm soát.

Khi một công ty cảm thấy cổ phiếu của mình đang bị đánh giá thấp, họ có thể thực hiện mua lại để mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, làm tăng tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Việc mua lại cổ phiếu cho các nhà đầu tư thấy rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt dành cho những trường hợp khẩn cấp và khả năng xảy ra rắc rối kinh tế là thấp.

Mua lại cổ phiếu có thể được sử dụng để thay thế hoặc điều chỉnh cổ tức. Thay vì trả tiền mặt cho cổ tức, công ty mua lại cổ phiếu và tăng giá trị cổ phiếu còn lại cho cổ đông. Một lý do khác hàng công ty mua lại cổ phiếu của mình là để thưởng cho nhân viên, tránh việc phát hành cổ phiếu mới mà pha loãng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

Chương trình mua lại có thể được triển khai thông qua một loạt các giao dịch trên thị trường chứng khoán và thường được quyết định bởi quyết định của Hội đồng quản trị và tài chính của công ty.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những điểm khác nhau cổ phiếu và trái phiếu